REGULAMIN – WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI SCS 2016

REGULAMIN – WARSZTATY

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest rejestracja on-line oraz otrzymanie imiennego potwierdzenia rejestracji od Organizatora (nie wliczając automatycznego powiadomienia które system wysyła tuż po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego).
 2. Rejestrując się wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ oraz Partnerów konferencji.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa: Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać e-mail na adres: [email protected] W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z: Patrycja Gadomska, e-mail: patrycja.gadomska (ad) cybsecurity (dot) org
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom.
 5. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków.

 

WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTATACH

I. Udział w warsztatach.

 1. Warsztaty są częścią konferencji SECURITY CASE STUDY 2016.
 2. Planowane są 4 różne warsztaty:
  – Warsztat I – 13.09.2016 – MISP (Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing) – 0 PLN
  – Warsztaty II – 13.09.2016 – prowadzony przez firmę SEKURAK.PL – 990 PLN
  – Warsztaty III – 16.09.2016  – CERT GAMES – 990 PLN
  – Warsztaty IV – 16.09.2016  – prowadzony przez Shodan.io – 990 PLN
 3. Udział w w charakterze Uczestnika jest odpłatny dla warsztatów II i III i IV, warsztat I jest bezpłatny.
 4. Koszt uczestnictwa dla Warsztatów II i III i IV to: 990 PLN netto (+ 23% VAT)
 5. Udział w w charakterze Uczestnika jest nieodpłatny dla warsztatu I
 6. Koszt wskazany w pkt. 4. dotyczy udziału w Warsztatach jednej osoby.
 7. Koszt wskazany w pkt. 4. zostanie powiększony o kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT).
 8. Zgłoszenia udziału w Warsztatach w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika.
 9. Użytkownik, poprzez wybór właściwego formularza rejestracji Uczestnika, może dokonać zgłoszenia jako osoba fizyczna lub też dokonać zgłoszenia osoby prawnej.
 10. W formularzu rejestracji Uczestnika przeznaczonym dla osób fizycznych, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres; rozmiar koszulki; źródło informacji o Konferencji;
 11. W formularzu rejestracji Uczestnika przeznaczonym dla osób prawnych, Użytkownik podaje następujące dane: nazwa osoby prawnej rejestrującej Uczestnika; adres siedziby osoby prawnej; nazwę firmy; branżę; numer identyfikacji podatkowej (NIP); imię Użytkownika dokonującego zgłoszenia; adres e-mail Użytkownika dokonującego zgłoszenia; numer telefonu Użytkownika dokonującego zgłoszenia. W formularzu Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał). Jeżeli Użytkownik, pomimo posiadania kodu rabatowego, nie poda tej informacji w trakcie rejestracji, do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach odpłatności wskazanych w cenniku, o którym mowa w pkt. I.2. W formularzu rejestracji Użytkownik wskazuje dane osoby lub osób fizycznych zgłaszanych do udziału w Konferencji, podając następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; zajmowane stanowisko; rozmiar koszulki.
 12. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Poprzez przesłanie FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ uzupełnionego formularza, Użytkownik składa FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 13. Otrzymanie oferty, o której mowa w pkt. I.11., FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ a Użytkownikiem, albo też reprezentowaną przez Użytkownika osobą prawną, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
 14. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ przekaże na adres e-mail Użytkownika fakturę pro forma – dot. warsztatów płatnych. Zapłaty za udział w Warsztatach dokonać należy w terminie i na numer rachunku FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ wskazany na fakturze pro forma. Zapłata może być dokonana niezwłocznie po uzyskaniu od FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ potwierdzenia, o którym mowa w pkt. I.12., na numer rachunku bankowego FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ wskazany w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail.
 15. Brak zapłaty za udział w Konferencji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa, a Użytkownik lub osoby zgłoszone do udziału zachowują prawo udziału w Konferencji; w przypadku braku rezygnacji FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ zachowuje prawo do zapłaty. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o udział w Konferencji bez dodatkowych wezwań lub wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.
 16. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje w formie pisemnej.
 17. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2016 r., poprzez przesłanie FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ pisemnego oświadczenia o rezygnacji w formie listu poleconego na adres FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania w powyższym terminie listu poleconego. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział w Warsztatawch. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej przez Użytkownika.
 18. W przypadku jeśli Uczestnik zarejestruje się na Warsztat bezpłatny i pomimo rejestracji nie będzie uczestniczył w Warsztatach a nie zgłosił wcześniej tego faktu, o czym mowa w pkt. I.17., zarejestrowany uczestnik będzie obciążony opłatą 100 PLN netto.
 19. Informacja o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona do FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. Zmiana Uczestnika wymaga ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przekazania przez Użytkownika informacji o zmianie Uczestnika na adres e-mail [email protected], wraz z wskazaniem informacji o osobach, których zmiana dotyczy.

II. Dane osobowe.

 1. FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ przetwarza dane osobowe Uczestnika i Prelegentów w zakresie i na zasadach wskazanych szczegółowo poniżej.
 2. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ z siedzibą w Warszawie, ul Tytoniowa 20,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000448243, NIP: 6793088842.
 3. FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Konferencji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku rejestracji dokonanej na rzecz osoby prawnej, FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ przetwarza dane osobowe Uczestnika w oparciu o zgodę udzieloną przez tego Uczestnika. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie pól w formularzu potwierdzenia udziału w Warsztatach przez uczestników. Adres formularza przekazany zostanie Uczestnikowi w wiadomości e-mail informującej o zgłoszeniu do udziału w konferencji.
 4. FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z prezentacją działalności i oferty FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ oraz jej partnerów, jeśli osoby te wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. W przypadku rejestracji dokonanej na rzecz osoby prawnej, FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ może przetwarzać w powyższym celu jedynie dane osobowe osoby zgłaszającej, która może wyrazić na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych Uczestników następuje w oparciu o zgodę udzieloną za pośrednictwem formularza potwierdzenia udziału w Warsztatach. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest w pełni dobrowolne.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.
 6. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ udostępnia dane osobowe w przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ a Użytkownikiem, który przesłał FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ formularz rejestracji Uczestnika, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ za pośrednictwem adresu w domenie cybsecurity.org.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2016 r.
 5. FUNDACJA BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.