Organizator

Pozarządowa organizacja non-profit, której celem, jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci Internet. Osiągnięcie tych celów fundacja realizuje poprzez działalność w trzech głównych obszarach: UŚWIADAMIANIA o zagrożeniach teleinformatycznych, REAGOWANIA na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, prowadzenia DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń zaangażowana jest w wiele inicjatyw, konferencji, szkoleń i projektów dotyczących tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Tworzy i współtworzy raporty i opracowania z tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony infrastruktury krytycznej, jak również wiele materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa IT wykorzystywanych w kraju i zagranicą. Fundacja ma swój udział w tworzeniu periodyka „CIIP focus” wydawanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 2012 roku zainicjowała, współorganizowała i koordynowała, pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE Polska 2012, kontynuowanych w następnych latach. Ponadto Fundacja jest członkiem konsorcjum organizującego współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer, będącej częścią projektu TERENA TF-CSIRT. Blisko współpracuje również z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Stowarzyszeniem CEENet (Central Eastern European Network Association) oraz jest członkiem polskiego forum zespołów reagujących i zespołów bezpieczeństwa – Abuse-Forum.

.