REGULAMIN WIRTUALNEJ SECURITY CASE STUDY

REGULAMIN WIRTUALNEJ KONFERENCJI SECURITY CASE STUDY

I Postanowienia Ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Wystawców Konferencji Security Case Study 2020, której Organizatorem jest Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń z siedzibą w Warszawie, przy ul. Branickiego 13.
 2. Zgłoszenie chęci udziału w SCS jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Regulamin wiąże Organizatora, Uczestników i Wystawców.
 4. Wszelkie informacje o Konferencji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej https://www.securitycasestudy.pl/, mediów społecznościowych i stron internetowych Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

II Słowniczek

Organizator – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Warszawa, ul. Branickiego 13

Konferencja – Wirtualna Konferencja SCS 2020 organizowana przez Organizatora w dniach 10-11.09.2020 roku w Wirtualnym Centrum Kongresowym na platformie VirBELA™

Uczestnik – osoba fizyczna zarejestrowana na Konferencję, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Wystawca – podmiot, będący partnerem konferencji i z przypisanym stoiskiem w części EXPO

Platforma VirBELA™– oprogramowanie dostarczane przez eXp World Technologies, LLC z siedzibą w USA, przeznaczone do wspomagania pracy zdalnej oraz organizacji wydarzeń branżowych w przestrzeni wirtualnej. Reprezentowana w Polsce przez Agencję Everitum, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. F. Kleeberga 2, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o numerze NIP: 5222427351, REGON: 014997554,

III. Konferencja

 1. Merytoryczny przebieg Konferencji określony jest w Programie Konferencji, udostępnianym na stronie internetowej https://www.securitycasestudy.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Konferencji do momentu jej zakończenia.
 2. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
 3. a) w przypadku Uczestnika: prawo do zalogowania się do Wirtualnego Centrum Kongresowego VirBELA™ oraz za pośrednictwem tego oprogramowania do uczestnictwa w wykładach, warsztatach, prelekcjach i atrakcjach zaplanowanych i określonych w Programie.
 1. Organizator umożliwia Uczestnikom wirtualne spotkania z przedstawicielami Wystawców, lecz nie gwarantuje stałego przebywania na wirtualnych stoiskach przedstawicieli Wystawców od początku Konferencji aż do jej zakończenia. Organizator nie decyduje o długości spotkań oraz nie bierze odpowiedzialności za wyniki rozmów prowadzonych na wirtualnych stoiskach Wystawców.
 2. Wykłady w ramach Konferencji odbywają się według agendy publikowanej w Agendzie Konferencji. Organizator zobowiązuje się do publikacji i aktualizowania na stronie internetowej wszelkich informacji dotyczących Programu Konferencji oraz jego ewentualnych zmian.

IV. Zapisy na Konferencję

Rejestracja na Konferencję jest jednoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także z akceptacją Warunków Użytkowania platformy VirBELA™, opublikowanych pod adresem:

https://assets.virbela.com/legal/VirBELA_TOU_EULA.pdf oraz Polityki Prywatności dostępnej po adresem: https://assets.virbela.com/legal/VirBELA_Privacy_Policy.pdf, których treść stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

V. Udział w Konferencji

 1. Uczestnicy i Wystawcy biorą udział w Konferencji poprzez zainstalowanie, uruchomienie i zalogowanie się do dedykowanego oprogramowania VirBELA™.
 2. W celu wzięcia udziału w Konferencji Uczestnicy i Wystawcy we własnym zakresie i bez udziału Organizatora powinni wyposażyć się w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz łącze internetowe, niezbędne do uruchomienia oprogramowania VirBELA™.
 3. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do uruchomienia oprogramowania VirBELA™ to:

PC: System Windows 7 SP1+ lub nowszy,

1.8GHz Intel Core i5 lub 2GHz AMD Phenom II, 4GB RAM,

karta graficzna obsługująca DX10, wolna pamięć dyskowa 2,5GB

Mac: System Mac OS X 10.11 lub nowszy,

2GHz Intel Core i5, 4GB RAM,

karta graficzna obsługująca DX10, wolna pamięć dyskowa 2,5GB

 1. Rekomendowane wymagania sprzętowe optymalne do uruchomienia oprogramowania VirBELA™ to:

PC: System Windows 7 SP1+ lub nowszy,

2.5GHz Intel Core i7 lub 2.2GHz AMD A8, 8GB RAM,

karta graficzna obsługująca DX11 z pamięcią 1GB, wolna pamięć dyskowa 2,5GB

Mac: System Mac OS X 10.11 lub nowszy,

2.5GHz Intel Core i7, 8GB RAM,

karta graficzna obsługująca DX11 z pamięcią 1GB, wolna pamięć dyskowa 2,5GB

 1. Łącze internetowe niezbędne do prawidłowego działania oprogramowania powinno mieć minimalną przepustowość 30Mbit/s download i 10Mbit/s upload.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Uczestnika w Konferencji, w przypadku gdy Uczestnik nie zapewnił sobie odpowiedniego komputera o minimalnej konfiguracji określonej w pkt. 2 powyżej i/lub łącza internetowego o przepustowości określonej w pkt.5.

VI Postanowienia porządkowe

 1. Uczestnicy oraz Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych ustalonych przez Organizatora i komunikowanych przed lub w czasie trwania Konferencji.
 2. Organizator może odmówić możliwości zalogowania na Konferencję oraz przebywania na niej osobom:a) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie porządku Konferencji,b) których zachowanie narusza Regulamin Konferencji,c) które nie stosują się do poleceń porządkowych Organizatora komunikowanych w czasie trwania Konferencji.
 3. W przypadkach wskazanych w pkt. 2 powyżej, Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika lub przedstawiciela Wystawcy z wirtualnego terenu Konferencji. W takim wypadku Zgłaszającemu ani Wystawcy nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Konferencji.
 4. Zabrania się osobom korzystającym w platformy VirBELA:a) zezwalania nieupoważnionym użytkownikom na dostęp do Usług lub korzystanie z Usług, w szczególności poprzez przekazanie im własnego loginu u hasła dostępu;b) programowania wstecznego (ang. reverse engineering), dekompilacji lub rozbierania kodów źródłowych lub podejmowania innych prób ustalenia kodu źródłowego lub tajemnic handlowych dotyczących dowolnych treści własnych platfromy VirBELA;c) dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, retransmisji, publikacji, leasingu, dzierżawy, wynajmu lub innego przeniesienia lub ujawnienia materiałów własnych osobom trzecim;d) zmiany lub tworzenia opracowań na podstawie treści dostępnych na platformie VirBELA.
 5. Wszelkie próby nieetycznego lub powszechnie uznawanego za obraźliwe zachowania uczestników Konferencji w przestrzeni VirBELA™ mogą skutkować zablokowaniem użytkownika, który ich dokonuje, co skutkować będzie blokadą możliwości zalogowania tego użytkownika do platformy VirBELA™.
 6. W przypadku wykrycia zabronionego zachowania przez Organizatora, Organizator ma prawo do trwałego zablokowania konta i nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów uczestnictwa.

VII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub zmiany terminu Konferencji. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał on wpływu, Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji.
 2. Zasady zastrzeżone w niniejszym Regulaminie dla Uczestników obowiązują również przedstawicieli Wystawców oraz członków ich ekipy technicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Akceptacja Regulaminu Konferencji stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów Organizatora.
 5. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.